Курсанту


Порядок зарахування фахівців на цикли спеціалізації

Направленню на спеціалізацію має передувати заміщення лікарської (провізорської) посади в закладах охорони здоров'я – стажистом з цієї спеціальності (п.2.1.3. наказу МОЗ України № 166 від 22.07.93 р.).

Враховуючи те, що лікарі можуть проходити спеціалізацію з декількох спеціальностей та повинні працювати за відповідним фахом (п.2.1.6. наказу МОЗ України № 166 від 22.07.93 р.), при направленні лікарів на цикли спеціалізації для отримання додаткової спеціальності, в листі-заявці надається обґрунтування необхідності у такій перепідготовці. (Наприклад: «Проходження циклу спеціалізації необхідне для роботи за сумісництвом.»).

Лікарі (провізори), які не відпрацювали за державним розподілом 3 роки після отримання попередньої спеціальності в інтернатурі, зараховуються на цикли спеціалізації з дозволу МОЗ України (п.2, 6 «Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням», затвердженого Постановою КМУ від 22.08.1996 р. № 992).

Лікарі, які навчалися у ВМНЗ за кошти фізичних осіб працевлаштовуються виключно в заклади охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги за погодженням з МОЗ України (п.26 наказу МОЗ № 398 від 07.07.2011 р.).  Їх зарахування на цикли спеціалізації здійснюється при наявності дозволу МОЗ України.

Лікарі, які закінчили лікувальний, педіатричний, медико-профілактичний і стоматологічний факультети, зараховуються на цикли спеціалізації, що не відповідають профілю спеціальності отриманої у ВМНЗ, за дозволом МОЗ України.

Навчання лікарів (провізорів) в інтернатурі, на циклах спеціалізації та на циклах стажування завершується атестацією на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря (провізора) -спеціаліста з конкретної спеціальності та видачею сертифікату спеціаліста встановленого взірця. Термін дії сертифіката спеціаліста – 5 років.

При непідтвердженні звання лікаря (провізора) -спеціаліста чи неатестації на кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката лікаря (провізора) -спеціаліста ця особа переводиться на посаду лікаря (провізора) — стажиста. Повторна атестація на підтвердження звання лікаря (провізора) -спеціаліста може проводитись не раніше, ніж через рік після переведення на посаду лікаря (провізора) -стажиста (п.5.11.7. наказу МОЗ України № 291 від 19.09.96 р.).

Порядок зарахування фахівців на передатестаційні цикли

Передатестаційні цикли проводяться для лікарів (провізорів), які мають атестуватися на другу, першу та вищу кваліфікаційні категорії.

На передатестаційні цикли приймаються лікарі (провізори) -спеціалісти  строго за фахом, отриманим в інтернатурі або на циклах спеціалізації, які мають відповідний стаж роботи за обраною спеціальністю та необхідну кількість балів, згідно зі Шкалою значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між проходженням передатестаційних циклів.

Стаж роботи за обраною спеціальністю, необхідний для присвоєння та підтвердження певної кваліфікаційної категорії, визначений в наказі МОЗ України від 19.12.97 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» (п.3.7., 3.9. – 3.13.).

Особи, які не набрали необхідної кількості балів з відповідної лікарської (провізорської) кваліфікаційної категорії, проходять комп’ютерний контроль рівня знань на категорію, якій відповідає набрана ними кількість балів з урахуванням пройденого передатестаційного циклу, або на підтвердження сертифіката лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста), що дає право продовжувати обіймати посаду лікаря-спеціаліста (провізора-спеціаліста) з певної лікарської (провізорської) спеціальності (п.1.9. наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р.).

При зарахуванні фахівців на передатестаційні цикли також враховується загальний термін перерв у їх роботі за останні 3 роки,  який не має перевищувати 3 місяців (п.3.4. наказу МОЗ України № 359 від 19.12.97 р.).

Лікарям, які успішно склали кваліфікаційний іспит після проходження передатестаційного циклу, видається  свідоцтво встановленого зразка, з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Термін дії свідоцтва – один рік.

Лікарі (провізори), які не витримали іспиту на кваліфікаційну категорію з певної спеціальності, після закінчення передатестаційного циклу, отримують лише посвідчення про проходження підвищення кваліфікації  і допускаються до складання повторного іспиту після закінчення нового передатестаційного циклу через рік (п.3.3. наказу МОЗ України № 73 від 18.05.94 р.).

Від атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії звільняються вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, згідно з чинним законодавством. Термін їх чергової атестації відповідно переноситься (п.4.2. наказу МОЗ України № 359 від 19.12.97 р.).

Порядок зарахування фахівців на цикли стажування

Лікарі, які протягом року після закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію, крім випадків передбачених п.4.2. «Положення про проведення атестації лікарів», та лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст» після проходження стажування (п.1.10. наказу МОЗ України № 359 від 19.12.97 р.).

Особи, які не працювали більше 3-х років за конкретною лікарською спеціальністю, та особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії, не можуть займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності без попереднього проходження стажування (п.1.10. наказу МОЗ України № 359 від 19.12.97 р.).

Порядок направлення на стажування регламентований наказом МОЗ України від 17.03.1993 р. №48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності».

Порядок зарахування фахівців на платній основі

Згідно п. 3 «Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 та листа МОЗ України від 20.03.2007 р. № 08.01-22/679, на умовах договорів на платній основі здійснюється навчання фахівців:

  • які працюють в недержавних медичних організаціях;

  • які працюють в закладах не підпорядкованих МОЗ України,

  • за особистими заявами (громадян, які тимчасово не працюють, або

бажають пройти навчання під час відпустки);

  • прийнятих на навчання понад установлене державне замовлення на

надання освітніх послуг за рахунок коштів державного бюджету;

  • на позапланових циклах, що проводяться на позабюджетній основі;

  • громадян іноземних держав.

Зразок договіру для навчання. (Клікніть для завантаження)


РОЗКЛАД занять на передатестаційному циклі лікарів-курсантів за фахом «Гігієна дітей та підлітків» з 01.04.2015 по 29.04.2016 р. (Клікніть для завантаження)


РОЗКЛАД занять на передатестаційному циклі лікарів-курсантів за фахом «Загальна гігієна» з 01.03.2016 по 31.03.2016 р. (Клікніть для завантаження)


РОЗКЛАД занять з передатестаційного циклу «Комунальна гігієна» з 04.05 по 31.05.2016 р. (Клікніть для завантаження)


Розклад занять з передатестаційного циклу «Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища» з 01.02.2016 по 29.02.2016 р. (Клікніть для завантаження)


РОЗКЛАД занять зі спеціалізації “Загальна гігієна” (Клікніть для завантаження)


Розклад занять з ТУ «Охорона праці робітників лікувально-профілактичних закладів» 01.03.2016 р. по 15.03.2016 р.Розклад занять з ТУ «Охорона праці робітників лікувально-профілактичних закладів» 01.04.2016 р. по 14.04.2016 р. (Клікніть для завантаження)


Розклад занять з ТУ «Охорона праці робітників лікувально-профілактичних закладів» 01.02.2016 р. по 12.02.2016 р. (Клікніть для завантаження)


Розклад занять з ТУ «Охорона праці робітників лікувально-профілактичних закладів» 016.05.2016 р. по 27.05.2016 р. (Клікніть для завантаження)


Розклад занять з ТУ «Охорона праці робітників лікувально-профілактичних закладів» 01.06.2016 р. по 14.06.2016 р. (Клікніть для завантаження)


НАВЧАЛЬНО–ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів у Донецькому національному медичному університеті імені М. Горького на 2016 рік (Клікніть для завантаження)


НАВЧАЛЬНО–ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів у Донецькому національному медичному університеті імені М. Горького на 2017 рік (Клікніть для завантаження)