Збірник наукових праць

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.ГОРЬКОГО

КАФЕДРА ГІГІЄНИ, ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»

34

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА УКРАЇНСЬКОГО ДОНБАСУ НА ВАРТІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

Збірник наукових праць

м. Краматорськ

2016

УДК 613.6 (477.62)

ББК 51.1 (4Укр) 6

П 84

Профілактична медицина українського Донбасу на варті громадського здоров'я: зб.наук.пр./ Донецький національний медичний університет ім. М.Горького. – Краматорськ: Центр трудової реабілітації інвалідів «Друкарський дім», 2016. – 173 с.

Збірник містить науково-дослідні матеріали у галузі санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, охоплюючи всі основні фактори середовища життєдіяльності.

Висвітлено стан, проблеми, перспективи санітарно-епідеміологічної служби України в умовах реформування. Розглядаються окремі організаційно-технічні аспекти вдосконалення діяльності служби на період проведення АТО.

Розглядаються актуальні питання теорії та практики підготовки фахівців медико-профілактичного профілю, післядипломної освіти лікарів-гігієністів у Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького в умовах тимчасового переміщення з окупованої території.

Головний редактор:

завідувач кафедри гігієни, екології та безпеки життєдіяльності ДонНМУ імені М. Горького, к.м.н., доцент Дмитренко О.А.

Редколегія:

Моховик С.В., начальник Головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області.

Гончаренко В.І., директор ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»

Корнєєва М.В., заст. начальника Головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області, асистент кафедри гігієни, екології та безпеки життєдіяльності

Костецький І.В., в.о. директора Краматорської міської філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»

Санжура С.А., інспектор з кадрів відділу кадрового забезпечення, запобігання та протидії корупції Головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області

Овечкіна М.І., асистент кафедри гігієни, екології та безпеки життєдіяльності

@ Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

ЗМІСТ

Розділ І

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Моховик С.В., Скрипнік С.Л.……………………………………….………………………...….3

ВІДНОВЛЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

ГІГІЄНИ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ М. ГОРЬКОГО У МІСТІ КРАМАТОРСЬКУ

Дмитренко О.А……………………………………………………………………….……….…5

ПРО КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Корнєєва М.В………………………………………………………………………………...…11

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОЇ СЛУЖБИ

Бублик О.О…………………………………………………………………….……………...…13

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ГІГІЄНА та ЕКОЛОГІЯ» ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ

Дмитренко О.А., Овечкіна М.І., Матюшина В.О., Косік М.Б.………………………........…19

САНІТАРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА ЯК ОДНА ІЗ ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МЕДИЦИНИ

Корнєєва М.В……………………………………………………………………………...….….23

ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

Дмитренко О.А., Овечкіна М.І…………………………………………………………...……...25

Розділ ІІ

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРОВІДНИХ ЧИННИКІВ ДОВКІЛЛЯ

ПРО ЗВ’ЯЗОК ОНКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КРАМАТОРСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З АНТРОПОГЕННИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ДОВКІЛЛЯ В 2012—2014 РОКАХ

Гончаренко В.І., Птиця О.Г., Костецький І.В., Жолудь Н.П., Косік М.Б...............................29

ВПЛИВ ПАЛІННЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ МІСТА

КРАМАТОРСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гончаренко В.І., Чайка Т.П., Галдєєва І.А., Білоусова М.Л.…………...……………………...32

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В г.МАРИУПОЛЕ

Кулиганская М.В.…………………………………...…………………………………….….….37

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В г.МАРИУПОЛЕ

Елизарова Е.П.……………………………………...…………………………….………….….41

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА В УКРАИНЕ

Мозоленко Т.В.……………………………………………………...……………………….…...43

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ювченко И.Н.…………………………………………………………………………….……...46

НАГЛЯД ЗА ОБ`ЄКТАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Данілейченко В.О., Сьомкіна Н.А., Панаїт С.А., Астапова О.А.,

Архіпова І.А., Бєлова О.В.………………………………………………………………….…52

ЮРИДИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Норкина Н.Я.………………………………………………………………………...………….56

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ГЛАВНОМУ ФАКТОРУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Шляхова О.В.…………………………………….…………………………………………...…60

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКА

И ФАКТОРЫ, ЕГО ФОРМИРУЮЩИЕ

Лебедь Н.Н.……...…………………………...………………………………………………….64

ЗДІЙСНЕННЯ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДИТЯЧИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Матюшина В.О.……………….………………………………………………………….……70

О ПРОБЛЕМАХ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОСТУПАЮЩЕГО НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ г. МАРИУПОЛЯ

Егоров И.В.………………….…………………………………………………………………...75

ПРОБЛЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ НИТРАТОВ

В ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Гузь Т.Д.........................................................................................................................................80

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ г. МАРИУПОЛЯ

Ляднова Ю.О.……………………………………………………………………………….…...90

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКОТОКСИНОВ В ПИЩЕВЫХ

ПРОДУКТАХ

Гузь Т.Д……………………………………………………………………………….…………92

Влияние тригалометанов, образующихся при

обеззараживании воды хлором, на качество питьевой воды

Норкина Н.Я..……………………………………………………………………………….…...98

О ПРОБЛЕМЕ «ЧЕРНЫХ ПЕСКОВ» НА ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ

В ПРЕДЕЛАХ г. МАРИУПОЛЯ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ

Егоров И.В.……………………...………………………………………………………….…...102

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ

НАСЕЛЕННЯ м. МАРІУПОЛЯ

Хомич О.Г...................................................................................................................................106

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Чепік Л.А.……………………………………………………………………………………...108

О ПРОБЛЕМАХ СОДЕРЖАНИЯ РАДОНА-222 В ВОЗДУХЕ ЖИЛЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ г. МАРИУПОЛЯ

Егоров И.В.…………………….………………………………………………………………114

Розділ ІІІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Біломеря Т.А., Гончаренко В.І., Педенко О.В., Слюсарь Л.І.,

Криштопіна І.О., Баліоз Р.В. …………………………………………………………...…….118

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ

ГИДРОФОБИИ в г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ

Скрыпник С.Л., Шишова Г. А.……………...…………………………………………...……...121

ОБ ОПЫТЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕТА-ЛАКТАМАЗ РАСШИРЕННОГО СПЕКТРА В КЛИНИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ОТ БОЛЬНЫХ НЕХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Давиденко И.О., Морозова Л.А.…………………………………………………………………….…125

ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ КАШЛЮКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ

У ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ

Гончаренко В.І., Жданов В.О., Хомякова Л.В., Іванов О.О., Яковенко В.Д.…………...….131

АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

г. МАРИУПОЛЯ

Бушуева Е.В.……………...……………………………………………………………………136

СТРЕС ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА

ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕРЕД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Пожарова І.П.…………………………….………………………………………...………...139

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА СКАЗОМ

Новохатній Ю.О., Біломеря Т.А., Дараган Г.М.,

Степанський Д.О., Сладкова Л.М. ……………………………………………...…………...142

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ЛАЙМ-БОРРЕЛИОЗАМИ НА ТЕРРИТОРИИ Г.СЛАВЯНСКА И СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

Домбровская О.А., Шишова Г.А.…………………………………………………...…...…….144

ДИАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА РОТАВІРУСНОГО ГАСТРОЕНТЕРИТА

Сметаніна Н.В.…………………...……………………………………………………….…...149

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИРУСА ГРИППА В ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ г. МАРИУПОЛЯ

Бушуева Е.В.……………………………………………………………………………...……154

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДПРОЦЕССА, АКТУАЛЬНОСТЬ ЭПИДНАДЗОРА И

ПРОФИЛАКТИКА САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В г. МАРИУПОЛЕ

Никош Т. И., Гололобова Т.С.………………………………………………………….….…158

ВЛИЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ г. МАРИУПОЛЯ

Ляднова Ю.О.………………………………………………………………………………….165